Schmerzlokalisation bei 287 Fabry-Patienten (148 Männer, 139 Frauen)

Grafik Schmerzlokalisation Männer und Frauen

Abb. modifiziert nach HOFFMANN, B. et al. 2007.21